editing disabled

7a sessió

Tasques de la 7a sessió


1.Visitarem els recursos proveïts per Google: àlbums fotogràfics a Picassa per a crear diaporames i inserir-los en el bloc o el wiki; inserció d'un calendari-agenda en el bloc o el wiki per a datar i recordar públicament les activitats; coneixerem el lector de feeds on afegirem alguns dels nostres llocs favorits per a seguir-ne les publicacions; treballarem amb les possibilitats de Google Docs, amb els arxius de text compartits en temps real, i amb la creació de presentacions bàsiques.
2.Abordarem els fins didàctics de
la WebQuest i l'estructura . En veurem alguns exemples. Farem una avaluació d'alguna webquest de llengua o literatura que explicarem en la plataforma del wiki o del bloc que tenim creats. Si ve al cas, proposarem un esborrany de webquest. Podem registrar-nos en la plataforma de creació de Webquest que proveïx XTEC.Utilitats fornides per GOOGLE


 • Google: Àlbums web de Picassa. (En castellà). L'enllaç envia directament als teus àlbums webs creats a Picassa. El primer que trobes és l'àlbum del teu bloc creat, on s'allotgen les fotos que has usat per a les entrades del bloc. Crea ací tots els àlbums que vulgues i convida els amics a veure'ls, o bé crea diaporames i embeu-los al teu bloc. Dues maneres: embevent el widget amb el codi HTML de Picassa (per a penjar al post), o bé des del mateix bloc en la barra lateral podem triar una de les aplicacions oferides: "Presentació de diapositives" i seleccionar algun àlbum de Picassa, Flickr o d'altres.
 • Google: Calendari - agenda personal integrable en el bloc o wiki
 • iGoogle: Configura pàgina de Google . És una ferramenta que agrega tots els teus recursos de Google i centenars de gadgets, notícies, etc., en una sola pàgina, en obrir el navegador.
 • Google: Obri i gestiona el teu bloc en BLOGGER
 • Google: Lector. Agrega els teus favorits en un lector únic (sindicació de continguts).
 • Google Page Creator: allotja documents i crea web senzilla.
**

Esteu pensant de crear un lloc web?


  • Amb Google Sites podeu crear i compartir pàgines web de manera fàcil i gratuïta. Més informació
   • Creeu pàgines web enriquides de manera senzilla
   • Recopileu tota la vostra informació en un sol lloc
   • Controleu qui pot visualitzar-la i editar-la
**
external image sites_infographic.jpg

 • Google Presenter: docs.google.comThe Google Tool provides import of PPT files, and a clean editing interface. Presentations can be live shared with invited others or published.
 • Google My Maps: Maps.google.com/ Associate steps of your stories with locations on a map. Editing each one allows annotation of locations with mages (e.g. using links from flickr), and other rich text features. Now they provide cut and paste code (via the "Link to this Page") so you can embed the maps in any web page.
 • Google Talk: Gmail voice and video chat. Proveït en castellà, encara no és disponible en català.Què és una WebQuest


Una WebQuest és una proposta didàctica de recerca guiada, que utilitza principalment recursos d’Internet. Té en compte el desenvolupament de les competències bàsiques, contempla el treball cooperatiu i la responsabilitat individual, prioritza la construcció del coneixement mitjançant la transformació de la informació en la creació d’un producte i conté una avaluació directa del procés i dels resultats.

Les WQ són propostes de treball per als i les estudiants en les quals a partir de la presentació d’una situació relativa a un tema o més (una webquest pot ser temàtica, pluridisciplinària o interdisciplinària), i del seu context, es proposa a l’alumnat la realització d’un treball o d’un projecte en grup, a partir de l’ús d’informació ubicada bàsicament a Internet, la qual ha estat preseleccionada per garantir-ne la qualitat, i que sovint conclou amb una presentació pública.

Els processos esmentats són facilitadors de la transformació de la informació rebuda o localitzada i recuperada, en coneixement construït, a partir de la seva contextualització, de l’atribució de signifi cats, del contrast i coŀlaboració amb els companys i companyes, i de la seva aplicació i utilització pràctica.

De fet, podem considerar el treball amb WQ com una metodologia d’aprenentatge que es du a terme en un marc constructivista i de treball cooperatiu (Adell i Bernabé, en línia), la qual es basa en la gestió i maneig d’informació, a partir de la localització i cerca guiada per la xarxa, i en el seu ús i comunicació.

Segons Dodge (en línia, 1995), una Webquest pretén ser «una metodologia per iniciar, alumnat i professorat, en un ús educatiu d’Internet, que estimula la recerca, el pensament crític i incentiva els mestres a produir materials», els quals «es construeixen al voltant d’una tasca atractiva i factible que promou processos de pensament superior d’algun tipus. Es tracta de fer alguna cosa amb la informació. El pensament pot ser creatiu o crític, i comporta solucionar problemes, fer judicis, anàlisis o síntesis. La tasca ha de ser alguna cosa més que respondre simplement preguntes o reproduir el que surt en una pantalla. Idealment, la tasca és una versió reduïda d’allò que els adults fan en el seu treball, fora de les parets de l’escola» (Starr, en línia).

En les versions actuals, els cinc apartats bàsics de les WQ, organitzats de forma seqüencial, són:


 1. La introducció: explicita els objectius i el context de la WQ.
 2. La tasca: indica allò que l’alumnat ha de fer, els continguts o producte que ha de crear.
 3. El procés: proposa l’organització i planifi cació de la tasca o treball i s’hi indiquen els recursos i documents de consulta en línia.
 4. L’avaluació: s’hi inclou algunes taules de valoració i de refl exió.
 5. La conclusió: resumeix el que s’ha fet i après.

La metodologia de les WQ integra l’ús de TIC, i d’Internet, amb propostes pedagògiques actives i innovadores, d’important tradició europea en el primer quart del segle XX (Area, 2006). A més, connecta amb el mètode de treball per projectes; amb el de l’aprenentatge basat en preguntes, recerques (inquiry) o problemes de Dewey —ABP/PBL (Font, en línia)—; i amb la creació de bastides (scaff oldings) de Bruner, enteses com els ajuts educatius que el professorat posa a l’abast de l’alumnat perquè aquest pugui avançar millor en els seus aprenentatges, i que faciliten la comprensió i l’atribució de signifi cats a la informació, i la seva apropiació i internalització.

De fet, la primera bastida de les WQ és el seu propi concepte de «localització guiada d’informació» per la xarxa (l’alumnat no ha de cercar la informació, sinó que ha de seleccionar la que és pertinent, d’entre les pàgines preseleccionades pel professorat, per garantir-ne la qualitat); la segona, és la tasca que els i les estudiants ha de fer en coŀlaboració amb els seus companys i companyes i, per tant, en un entorn d’interacció entre iguals; la tercera, és la proposta de producció de continguts per part de l’alumnat, pròpia dels plantejaments construccionistes; i la quarta, és l’ús d’eines i recursos tecnològics.

Dodge (2000) proposa l’ús de tres tipus de bastides en les WQ: les de recepció, accés o entrada —el que la WQ proposa que l’alumnat faci—; les de transformació o gestió —les destinades al maneig i la gestió de la informació i els processos cognitius associats que en faciliten la transformació en coneixement—; i les de producció, ús i aplicació o sortida —les orientades al que l’alumnat produeix, comparteix i presenta— (González, en línia).Apartats de les Webquests


Tot seguit, indiquem les principals característiques dels apartats de les WQ i suggerim consultar Adell (2004), Area (en línia) i Eduteka (en línia, 2005).


1.Introducció

La introducció presenta la WQ als i les estudiants i n’indica el tema. Se suggereix que aquesta introducció sigui motivadora, que estigui lligada a la realitat mitjançant la presentació o simulació d’una situació real d’ús o d’aplicació dels continguts que es volen treballar, i que orienti l’alumnat sobre què haurà de fer.
És aconsellable que sigui breu, clara i engrescadora, i que plantegi alguna pregunta, repte, situació o problema per solucionar. És important que impliqui directament l’alumnat fent-lo protagonista, i que contextualitzi la tasca que s’ha de fer en el següent apartat, on es detalla el treball concret que s’ha de realitzar.


2.Tasca

La tasca descriu de manera concisa el producte final que l’alumnat ha d’elaborar, tant conceptualment com materialment, i indica què se n’ha de fer (generalment es proposa la realització d’una exposició pública). És important que la tasca comporti la creació de continguts per part de l’alumnat, que estigui contextualitzada, sigui rellevant i el més real possible, original i creativa.

Alguns tipus de tasques per proposar a l’alumnat poden ser: resoldre un problema, fer un resum, recopilar informació, argumentar una decisió o posició, dissenyar una campanya o una actuació, elaborar un material o un document, redactar un projecte o un informe, fer un article divulgatiu o científi c, defensar una posició, etc.


TASQUES_AMB_WEBQUEST.jpg

3.Procés

El procés ha de partir del que l’alumnat sap i sap fer, i posar al seu abast els recursos que de forma integrada indiquen les fonts en línia, o sigui, els llocs web seleccionats pel professorat que cal utilitzar per realitzar la tasca i, si cal, els materials electrònics de consulta, el programari recomanat i la bibliografi a específica.

L’apartat del procés és el més adequat per incloure-hi ajuts pedagògics o bastides de tipus cognitiu o tecnològic que acompanyin els i les estudiants de cada grup en els processos de maneig i gestió de la informació, i facilitin la seva transformació en coneixement propi.


4.Avaluació

L’avaluació explicita què s’avaluarà i conté les activitats, taules i guies de seguiment i valoració del procés, de consecució dels objectius i de domini dels continguts. En les WQ les avaluacions acostumen a ser rúbriques, o sigui, escales o matrius graduades de valoració (Eduteka, en línia, 2002b; Mertler, 2001), en les quals a cada fi la de la primera columna s’ubica un contingut, una competència o un altre aspecte per avaluar, i a les columnes següents s’hi detalla una gradació de la correcció, de la qualitat o de la seva consecució.

En les WQ s’acostuma a avaluar:
 • El treball de l’alumnat: conceptes, procediments, estratègies de cerca, els aprenentatges realitzats, la refl exió sobre què s’ha fet (com he realitzat el treball, què he après, com he après…), etc.
 • El funcionament i treball del grup.
 • El producte fi nal elaborat i la presentació realitzada.
 • La mateixa WQ. Suggerim consultar la rúbrica creada pel propi Dodge (en línia, 2001b) per avaluar WQ.

Les rúbriques d’avaluació de les WQ han de ser coherents amb la seva metodologia i,
per tant, han de ser força globals i de tipus qualitatiu, i si cal incloure autoavaluacions de
l’alumnat.


Avaluació_Webquest.jpg

5.Conclusió

La conclusió, que és el darrer apartat d’una WQ, resumeix l’experiència de treball i de coŀlaboració de l’alumnat, així com el resultat global de la tasca realitzada, explicita o recorda els objectius i proposa refl exionar sobre el procés seguit i els resultats aconseguits.

FONT : Les Webquests, una metodologia d'aprenentatge cooperatiu basada en l'accés, el maneig i l'ús d'informació de la xarxa. de Jordi Quintana i Elisabet Higueras. Quaderns de docència universitària, 11. UB. Es pot descarregar pitjant a l'enllaç.Portals i activitats amb WEBQUESTCacera del tresor


Una caza del tesoro es un tipo de actividad didáctica muy sencilla que utilizan los docentes que integran la Internet en el currículum. Consiste en una serie de preguntas y una lista de direcciones de páginas web de las que pueden extraerse o inferirse las respuestas. Algunas incluyen una “gran pregunta” al final, que requiere que los alumnos integren los conocimientos adquiridas en el proceso En este texto se explica qué es una caza del tesoro, sus potencialidades didácticas, dónde encontrar cazas ya preparadas en la Internet y cómo prepararlas nosotros mismos, en función de nuestros objetivos curriculares.

Una “caza del tesoro” (en inglés “Treasure Hunt”, “Scavenger Hunt” o “Knowledge Hunt”, ya que de las tres formas se la conoce) es una de las estructuras de actividad didáctica más populares entre los docentes que utilizan Internet en sus clases. En esencia, una caza del tesoro es una hoja de trabajo o una página web con una serie de preguntas y una lista de páginas web en las los alumnos buscan las respuestas. Al final se suele incluir la “gran pregunta”, cuya respuesta no aparece directamente en las páginas web visitadas y que exige integrar y valorar lo aprendido durante la búsqueda. Las cazas del tesoro son estrategias útiles para adquirir información sobre un tema determinado y practicar habilidades y procedimientos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación en general y con el acceso a la información a través de la Internet en particular.


Documents per a crear la teua Webquest

En el web de presentacions SLIDESHARE podeu trobar diversos tutorials i comentaris didàctics sobre les WebQuest.

FITXA D'AVALUACIÓ D'UNA WEBQUEST


Tria una WebQuest que et semble interessant i avalua-la amb aquesta fitxa al teu BLOC o WIKI.

NOM de la WEBQUEST:
URL: http://
DATA:

Només caldrà respondre a cada apartat amb SÍ o NO.

1. Pàgina inicial

 • Hi ha el nom de la WebQuest
 • Indica l´ àrea o àrees
 • Aconsella els nivells més adequats
 • Hi consten els noms dels autors
2. Introducció
 • Hi ha una pregunta, repte o problema
 • És breu i clara.
 • Intenta atraure, motiva.
2. Tasca
 • És clara, marca el camí de l´aprenentatge.
 • Concreta el producte final.
 • Es requereix un pensament d´alt nivell per construir el nou aprenentatge.
 • Els papers, rols, estan en consonància amb el tema, són creïbles.
 • Proporcionen perspectives diverses des de les quals estudiar el tema.
 • Especifica bé com s´han d´agrupar els alumnes I les responsabilitats de cadascú al llarg del procés
4. Procés
 • Els recursos són adequats (qualitat, actualitzats, nivell, idioma..)
 • Es proporcionen suports en els moments necessaris per a l´aprenentatge
5. Avaluació
 • S´ inclou un model d´avaluació amb definició concreta i graduada dels criteris i dels aspectes que s´avaluaran.
 • Es preveu com es donarà a conèixer als alumnes des del principi de la WQ
6. Conclusió
 • Hi ha un vincle clar amb la introducció
 • Es reflexiona sobre com s´ha realitzat tot i el que s´ha après
 • Suggereix com aquests aprenentatges es podrien aplicar a altres qüestions o àmbits?
 • Es preveu donar al producte una finalitat més enllà de les aules?

ÉS RECOMANABLE SI NO AMB CANVIS ?
COMENTARIS DE L´AVALUADOR:


Planifiquem una WebQuest pròpia.


Nom/Noms del components del grup:
Tema/Àrea/Assignatura:
Títol provisional:

1. Descriviu l'objectiu docent principal que voleu aconseguir amb aquesta WQ. Expliqueu
què és el que us fa pensar que una WQ està indicat per aquest cas i què feieu fins ara.

2. ¿Quins són els objectius del currículum/competències que voleu treballar amb aquesta
WebQuest? Com assolirà l'alumnat aquests objectius/competències?
Objectiu/competència a assolir --------------------Com?

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • ...
3. Amb quins possibles recursos web i materials podeu comptar per tal d’elaborar la WebQuest?

4. Expliqueu de manera general la tasca principal que ha de portar a terme l'alumnat. Quin és el producte final que ha d'elaborar?
5. Resumiu el procés que ha de seguir l'alumnat per tal de realitzar la tasca. Quins són els rols que han de representar els i les alumnes?
6. Apunteu algunes idees sobre com avaluareu l'alumnat: què és el que avaluareu, criteris...