editing disabled

APLICACIONS DIDÀCTIQUES DELS BLOCS

Per a què és adequat el bloc? (UOC)


Partint de la descripció genèrica, podem deduir que el blog serà interessant en situacions en què ens plantegem objectius com els de potenciar la cerca d’informació relacionada amb un tema, provocar la reacció o participació dels estudiants, exposar un tema treballat a l’aula, destacar la rellevància d’un tema, etc.
Concretament, alguns usos serien:
 • La publicació d’articles o documents que volem treballar i millorar per mitjà de la participació dels nostres estudiants o del públic en general.
 • La publicació de notícies relacionades amb el camp d’estudi per a promoure el debat, el contrast d’opinions, la presa de posicions per part dels nostres estudiants, etc.
 • El contrast de les pròpies informacions o comentaris amb d’altres de provinents de fonts diferents que trobem a la xarxa; és a dir, agregar notícies, articles i informacions diverses provinents d’altres blogs o webs i fer-hi comentaris crítics, articles, resums, recensions, etc.
 • L’elaboració compartida entre professor i estudiants d’un butlletí periòdic amb recursos d’un àmbit de coneixement determinat.
 • El desenvolupament d’un projecte de recerca, per al qual el blog pot servir com a eina en la qual es vagin introduint i negociant la planificació del projecte, els resultats de la recerca i a la vegada estigui obert als comentaris d’altres companys que donin suport al projecte.
 • La recollida d’opinions en relació amb un tema concret com pot ser el funcionament de programes informàtics, esdeveniments, etc.
 • La dinamització d’una pluja d’idees sobre un tema, ja que la principal eina de comunicació del blog permet recollir de manera lineal i progressiva les idees que espontàniament tenen els estudiants.

Des del punt de vista d’un formador en relació amb altres formadors també tindria sentit per a situacions com ara l’intercanvi d’experiències educatives, la recopilació de recursos en l’àmbit de l’assignatura, etc.
Des del punt de vista dels mateixos estudiants, desenvolupar un blog amb aquesta finalitat podria permetre la col·laboració en el desenvolupament d’activitats, la creació de continguts de l’assignatura, la preparació de les proves d’avaluació, l’elaboració de recursos propis de l’àmbit, etc.

Podem utilitzar aquest tipus de blogs en situacions en les quals vulguem potenciar la participació dels estudiants en l’estudi de l’assignatura mitjançant la consulta i el treball de diferents continguts i activitats que evolucionen en paral·lel al desenvolupament del curs acadèmic i d’una manera integrada en la planificació de l’aprenentatge. El simple fet de disposar d’un lloc web accessible en què podem trobar, de manera fàcil i ordenada, continguts diversos (d’ampliació, de reforç, de síntesi, etc.) i activitats (d’aprenentatge, d’ampliació, d’avaluació, etc.) pot facilitar als estudiants el seguiment de l’assignatura i, de retruc, augmentar el seu seguiment o participació. La novetat del mitjà pot esdevenir sens dubte un element motivador.

Podem superar aquesta proposta més o menys proactiva si a més impliquem els nostres estudiants en l’elaboració i el desenvolupament d’aquest blog. Pensem per un moment el valor que pot aportar la creació, consensuada pels estudiants, d’un lloc on es vagin recopilant de manera ordenada tots els recursos que els poden ser útils en el desenvolupament d’una assignatura, per exemple. El protagonisme que adquireixen els estudiants en el procés educatiu farà que el seu aprenentatge sigui més significatiu. D’altra banda, aquest ús permet al professor tenir coneixement del desenvolupament de l’estudi dels diferents estudiants, identificant quines són les seves llacunes, quins errors tenen, quin és el seguiment de l’assignatura, etc.

Com hem dit, podem ser nosaltres mateixos els qui, com a editors del blog, publiquem tota la informació, però us proposem algunes altres dinàmiques que, juntament amb els estudiants, poden ajudar a fer que construïu i mantingueu el blog sempre actiu:
 • Possibilitat de desenvolupar-hi debats a proposta del professor o dels estudiants.
 • Assignació de responsabilitats determinades als estudiants (els uns s’encarreguen de buscar recursos sobre l’assignatura i els incorporen; altres validen els continguts incorporats; altres generen activitats o documentació que posen a l’abast de la resta de companys, etc.).
Aquestes podrien ser idees per a dinamitzar el blog, que es poden modificar, segons com es vagi veient el funcionament i la dinàmica que pren.Relació de propostes de creació dels blocs (Lourdes Doménech)


1. Bloc de matèria = contenedor de recursos, links… guia i complement de les classes.
2. Bloc d’aula: a. Simulació de creació d’una empresa b. Àmbit de seguiment de la lectura d’un llibre / de creació de textos / lectura i escriptura c. Espai de comunicació i intercanvi dels alumnes de l’Aula d’Acollida. d. Espai d’orientació al món laboral (PTT)
3. Bloc de centre = espai de notícies 4. Bloc de tutoria = eina de comunicació família-escola
5. Bloc de coordinació intercentres = Coordinadors i assessors de llengua, Interculturalitat i Cohesió Social
6. Bloc personal = espai de reflexió sobre temes d’educació
Blogs y wikis en la clase de Lengua y Literatura (Felipe Zayas)

 1. …proporciona motivos para escribir …fomenta la reflexión sobre los factores del contexto social (comunidad discursiva) …lleva a tratar de adecuar el lenguaje a las diversas funciones y temas del artículo del blog …motiva a comprender el valor de las normas y a usarlas …enseña a pensar en el escrito como hipertexto …enseña a integrar diversos lenguajes Zayas, F. (2008) Experiencias con blogs en la clase de lengua . Quaderns Digitals, 51
 2. ¿Qué quiero conseguir con lo que estoy escribiendo? ¿Aportar ideas? ¿Pedir ayuda? ¿Defender una opinión? ¿Mostrar un ejemplo de mi trabajo?¿Compartir un hallazgo que he hecho en Internet? ¿Qué imagen quiero dar a través de mi artículo? ¿A quién me dirijo? ¿Al profesor? ¿También a mis compañeros? ¿Puede interesar lo que digo a alumnos de otros centros? ¿Y a quienes entren ocasionalmente en mi blog? ¿Puede interesar mi artículo a los destinatarios? ¿Está expresado con claridad? ¿Y con corrección? ¿Mi escrito es cortés? ¿Uso de forma eficaz las imágenes, vídeos, etc.? ¿Favorezco la participación de los lectores? ¿Es una entrada atractiva?
 3. Qué estoy leyendo: informar sobre los libros que se están leyendo y hablar de la experiencia como lector. Mis escritos: mostrar los propios textos (cuentos, poemas…) De buena fuente: para incluir textos informativos elaborados a partir de diversas fuentes. Cómo funciona la lengua: para anotar informaciones relevantes de ortografía, normativa gramatical, terminología… Textos que me gustan: para recoger poemas, microrrelatos, fragmentos de los libros que están leyendo… Qué está pasando: para recoger y comentar noticias de actualidad. A mi aire: para incluir textos de tema libre, en relación con las propias aficiones e intereses.
 4. • Sitios webs que constan de varias páginas que pueden ser editadas por los usuarios para colaborar en su elaboración. • Participación simultánea de diversos autores en la construcción del documento y en la elaboración de los contenidos
 5. • Elaboración de antologías,: selección, organizacióny presentación de textos según determinados criterios; reparto de responsabilidades entre los autores del wiki. • Recopilación y presentación de fuentes documentales, por ejemplo artículos de prensa sobre un tema sobre el que se está trabajando en clase. • Trabajos de investigación realizados en grupo. • Intercambio de informaciones y opiniones entre alumnos de diferentes centros. • Elaboración de un glosario de la asignatura con la participación de todos los miembros del grupo. • Elaboración de un portafolio con la presentación de actividades y tra- bajos que se consideran significativos.
 6. 1. Trabajos de investigación: • Figuras retóricas • Gramática de los titulares 2. Creación: • Diccionari per a ociosos 3. Antologías: • Contes del mon • Antología poética (Generación 27) • Antología de poemas 4. Portafolios: • Estellés 5. Ejercicio d e construcción de un hipertexto • Canción del pirataLa Web 2.0 y sus aplicaciones didácticas © Dr. Pere Marquès Graells, 2009


Aplicaciones y modelos didácticos de uso de los blogs y wikis (proporcionan fuentes de información y canales de comunicación multidireccional asíncrona entre los integrantes de la comunidad educativa)
 • Blog o wiki docente (similar a una web docente). Constituye un espacio donde el profesorado puede almacenar y ordenar materiales e informaciones de interés para su trabajo. Generalmente incluirá: el programa de las asignaturas que imparte, apuntes y todo tipo de recursos didácticos de sus materias, ejercicios y orientaciones para el alumnado, calendario de actividades, información de acontecimientos de clase y del centro docente, bloc de notas... Incluirá un enlace al blog o wiki de la clase o un listado de los blogs de los estudiantes, lo que le facilitará el seguimiento de sus tareas. También puede incluir enlaces al blog tablón de anuncios del profesor (al que los estudiantes deberían estar suscritos para recibir puntualmente las noticias y avisos del profesor) y al blog personal del profesor, más orientado a intercambiar opiniones con otros colegas, que incluirá sus comentarios y puntos de vista sobre diversos temas y noticias, reflexiones sobre sus estrategias didácticas...
 • Blog o wiki del estudiante, donde los alumnos pueden tomar apuntes, llevar una agenda (tareas a realizar, exámenes...), hablar de sus aficiones, escribir comentarios personales sobre noticias... Todos pueden ver los blogs/wikis de los demás y conocerse mejor. También, a manera de portafolio digital, pueden elaborar aquí algunos de los trabajos que les encarguen los profesores.¨Éstos podrán revisarlos y dejarles comentarios con sus correcciones y valoración (si son wikis, el profesor será administrador de todas ellas). El profesor podría suscribirse vía RSS a los blogs de sus estudiantes para recibir puntual información del avance de sus trabajos, pero en general no será buena idea si los alumnos usan mucho su blog ya que recibiría un alud de mensajes.
 • Blog diario de clase donde cada día una pareja de alumnos (que recibe el password de autor) resume lo que se ha hecho en clase incluyendo esquemas esenciales, enlaces, imágenes... El profesor lo revisará y valorará; también puede complementarlo con comentarios. Su consulta resulta una magnífica herramienta para repasar temas a lo largo del curso, para que los alumnos que no han podido asistir a clase un día se pongan al corriente y permite a las familias saber lo que se hace en clase. Suele incluir el listado de blogs/wikis personales de los estudiantes y del profesor (blogroll). También puede servir para publicar los mejores trabajos de la clase y para que el profesor escriba "post/artículos" proponiendo actividades de aprendizaje que los alumnos resolverán mediante "comentarios" que luego se revisarán públicamente en clase con la pizarra digital, por ejemplo:
  • Comentar o debatir sobre un artículo que publica el profesor, una noticia, una foto, un vídeo...
  • Resolver una adivinanza o problema de múltiples soluciones.
  • Escritura creativa entre todos: a partir de una orientación inicial del profesor, cada día un alumno diferente escribe un fragmento más de una novela o cuento.
 • Blog o wiki libro de actividades donde el profesor tiene determinados contenidos de la asignatura con preguntas (en muchos casos abiertas a múltiples perspectivas) y ejercicios que los alumnos van realizando de manera individual o grupal con sus aportaciones: contestaciones a las preguntas , enlaces web que complementan los contenidos...
 • Trabajos colaborativos con wikis. Algunas actividades en grupo que se tengan que realizar a lo largo de un espacio de tiempo significativo se podrán desarrollar muy bien creando una wiki específica para ello, wiki que se podrá enlazar en el blog diario de clase. Además de los alumnos implicados, el profesor también tendrá derechos de escritura, y podrá dejar sus comentarios durante el proceso; al final se revisarán y corregirán públicamente en clase con la pizarra digital. Por ejemplo:
  • Creación de bases de datos de sobre diversos temas de interés: enlaces a museos de la ciencia, enlaces a videos didácticos y simuladores sobre lentes convergentes y divergentes, etc.
  • Elaboración de proyectos concretos: hacer unos apuntes, preparar un tema que luego se expondrá públicamente en clase con la pizarra digital, desarrollar un proyecto... En algunos casos, habrá una clara división del trabajo y cada alumno realiza una parte y se encargará de la revisión de otras. En otros casos, habrá una marco más abierto para las aportaciones de los estudiantes a la obra colectiva.
  • Desarrollar proyectos de investigación en colaboración orientados a la resolución de problemas, estudios de caso... en los que cada integrante del grupo presenta y comparte sus perspectivas y soluciones.
  • Elaboración de materiales entre profesores y estudiantes: glosarios, enciclopedias, manuales, enlaces de interés para la asignatura...
  • Coordinación del periódico escolar o de cualquier actividad en la que haya un comité organizador.
  • Hacer brainstorning sobre un tema.
 • Blog del periódico escolar del centro. Como cualquier otro periódico escolar da lugar a la implicación de muchos estudiantes, que deben organizarse bajo la supervisión de algunos profesores y realizarán interesantes actividades educativas. En este caso además, los lectores podrán opinar dejando sus comentarios a los artículos que se publiquen.
 • Blog del centro docente (similar a la web de centro), donde el centro se presenta a la comunidad educativa, y especialmente a los padres de sus alumnos, informando de su organización y actividades. Suele incluir enlaces a los blogs/wikis/webs docentes de su profesorado y a los blogs diario de clase. La posibilidad de publicar noticias/artículos donde los familiares si lo desean puedan dejar sus comentarios, facilita la comunicación escuela-familias.
 • La wiki como portafolio digital que recoge los trabajos (individuales y colaborativos) de diversos estudiantes y constituye además el espacio para su valoración por los compañeros (peer to peer) y por el profesor, y para el intercambio de comentarios entre todos.
 • La wiki como espacio de trabajo compartido en las investigaciones del profesorado, donde coordinar las aportaciones de los investigadores y donde cada uno puede ir actualizando sus aportes y comentando los de los demás.USO EDUCATIVO DE LOS BLOGS (IES Valle de Aller, Astúries)


a) Blog docente, de aula, materia o asignatura:
Es quizás el más utilizado en el ámbito educativo. A veces no pasa de ser la página personal del profesorado, pero también puede ser un complemento a las clases presenciales, con información adicional y propuestas de actividades complementarias, a desarrollar utilizando los recursos que ofrecen los blogs: escritura hipertextual, soporte multimedia, comentarios, proposición de enlaces relacionados,…, etc. Con ello, se pretende que sirva de desarrollo de actividades de aprendizaje y con él se puede ampliar el contexto presencial del aula, y servir para que los estudiantes trabajen en casa, en la biblioteca, telecentro,…, etc.
En los Blogs de aula, por ejemplo, el alumnado siempre está presente como receptor del contenido y puede, incluso, participar a veces en el Blog.
La autoría en estos blogs puede ser de un@ o varios profesores e incluso, la autoría puede ser compartida con el alumnado.
Por ejemplo, el Blog **Sexto enCanal**
b) Blog personal del alumnado:
A modo de diario individual, sobre sus intereses e inquietudes, aficiones, actividades, …, etc. De libre elección por los alumnos, cuidadando las actitudes de respeto (netiqueta), y citando los recursos utilizados. Y también participar en las bitácoras de compañeros/as, comentando sus artículos y haciendo aportaciones, propuestas, …, etc.
c) Taller creativo multimedia.
Individual o colectivo, sobre argumentos sugeridos o libres, con la posibilidad de incluir todo tipo de referencias, en forma de textos (taller literario), audio (radio, audiciones), vídeo (TV), o de enlaces a otros sitios. Admite cualquier tema: realidad, ficción, cuentos, reportajes,…, y el empleo de múltiples formatos multimedia.
d) Gestión de proyectos de grupo.
Como bitácora colectiva, ya sea para profesorado, alumnado, o trabajos de colaboración entre ambos, donde el profesor o profesores de distintas materias o centros asesoren al grupo en la realización de trabajos de investigación. Aquí el blog se revela como un excelente diario de trabajo, que guarda el rastro del proceso y evolución del proyecto, y una vez más, trasciende el espacio ordinario del aula.

e) Publicación electrónica multimedia.
Periódico escolar, revista digital, monografías sobre diversos temas,.., etc. Aquí aprovecharíamos la potencia de las bitácoras en cuanto a gestión de archivos multimedia, propios o referenciados desde almacenes de contenidos (Flickr, Odeo, Youtube…). Ya hemos destacado la facilidad de administración que tienen las herramientas de creación de blogs, que permiten conseguir grandes resultados con sólo saber escribir en un editor de texto. Al potencial multimedia se le unen las posibilidades de participación, que enriquecen el contenido con aportaciones y comentarios de otros usuarios/as; la sindicación mediante RSS, la utilización de los podcasts, …, etc.
f) Guía de navegación.
Donde se comentan sitios de interés, noticias y aportaciones en forma de crítica o comentario de los mismos. Es la metáfora del cuaderno de bitácora o cuaderno de viajes: un espacio donde se anotan las incidencias y detalles de la navegación; en este caso comentados por los propios navegantes, que aconsejan, proponen y presentan a sus compañeros las webs que han visitado y su opinión personal.